Fédération des Artisans

🇱🇺 Interview mam Serge Majerus, Präsident vun der Jonk Handwierk

00:00 / 12:40

Season 1,

6 episodes

🇱🇺 Interview mam Serge Majerus, Präsident vun der Jonk Handwierk

13 min left

Buy Local ? Walk the Talk ! 🇱🇺 Interview mam Jean-Paul Schmitz, Präsident vun der Association des Maîtres imprimeurs

14:44

🇱🇺 Interview mam Ernest Pirsch, Präsident vun der Fédération des Artisans

07:22

🇫🇷 Entretien avec Ernest Pirsch, président de la Fédération des Artisans

05:56

🇱🇺 Presentatioun vun der Fédération des Artisans - Romain Schmit

18:33

🇫🇷 Présentation de la Fédération des Artisans - Romain Schmit

16:19